Наредби

НАРЕДБА № 6
от 9 Юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

НАРЕДБА № 29
от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 (поправка 30.09.2011 г.)

НАРЕДБА № 30
от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311

Закони

Закон за енергията от възобновяеми източници 2 май 2011

Закон за енергетиката

Нормативна база

Закон за енергийната ефективност(ЗЕЕ)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Цени на електроенергията от фотоволтаични централи

Цени на електроенергията от ФЕЦ

Цени на електроенергията от ФЕЦ при използване на европейска схема за подпомагане

 

Новини

23.01.2013г.
ПиВи Енерджи е доставчик и изпълнител по програмата за кредитиране на енергийна ефективност на дома.

20.10.2012г.
ПиВи Енерджи изгради малка фотоволтаична централа 5kW върху навес към жилищна сграда. Използвани са 20 бр. панели CSUN 250-60M и инвертор Fronius IG 60HV

13.10.2011г.
ПиВи Енерджи извършва слънчево енергиен одит за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312).

12.10.2011г.
На 18.10.2011 г. ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане за утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от ВЕИ, при които част от инвестицията за изграждането на енергийния обект е от национална или европейска схема за подпомагане.

10.10.2011г.
ПиВи Енерджи разработва проекти за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312). Предлага консултации по всички етапи в кандидатстването и усвояването на средства от европейските фондове.

09.09.2011г.
ПиВи Енерджи ЕООД въведе в експлоатация малка фотоволтаична инсталация, централа, на фасада на съществуваща жилищна сграда.

20.06.2011г.
ДКЕВР прие новите цени за енергията от възобновяеми източници( Решение Ц-18 от 20.06.2011г.)

02.05.2011г.
Народното събрание прие новият закон за енергията от възобновяеми източници

Слънчево енергиен одит

Слънчево енергиен одит - изготвяне

Слънчево енергиен одит изготвен от ПиВи Енерджи е съобразен с изискванията на Програмата за развитие на селските райони по мярка 311 и мярка 312, законът за Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) и съгласно наредба № 16-27 от 22 Януари 2008г.
Слънчево енергийният одит представлява доклад за оценка на наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни (енергийни) източници. Слънчево енергийният одит изготвен от високо квалифицираните служители на ПиВи Енерджи ЕООД е на най - високо ниво и най-ниска цена.

ЦЕНА НА СЛЪНЧЕВО ЕНЕРГИЕН ОДИТ

Слънчево-енергийният одит се състои от следното:

  1. Оглед и проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът;
  2. Анализ на данните за слънчевата радиация на терена;
  3. Определяне и анализ на наличния теоретичен и технически потенциал на слънчевата радиация;
  4. Определяне на приложимите технологии за усвояване на потенциала;
  5. Предложение за технологично решение;
  6. Определяне на прогнозното годишно производство на енергия с избраната технология;
  7. Определяне на прогнозните годишни приходи и разход;
  8. Анализ на риска.


нагоре