Наредби

НАРЕДБА № 6
от 9 Юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи

НАРЕДБА № 29
от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 (поправка 30.09.2011 г.)

НАРЕДБА № 30
от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311

Закони

Закон за енергията от възобновяеми източници 2 май 2011

Закон за енергетиката

Нормативна база

Закон за енергийната ефективност(ЗЕЕ)
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Цени на електроенергията от фотоволтаични централи

Цени на електроенергията от ФЕЦ

Цени на електроенергията от ФЕЦ при използване на европейска схема за подпомагане

 

Новини

23.01.2013г.
ПиВи Енерджи е доставчик и изпълнител по програмата за кредитиране на енергийна ефективност на дома.

20.10.2012г.
ПиВи Енерджи изгради малка фотоволтаична централа 5kW върху навес към жилищна сграда. Използвани са 20 бр. панели CSUN 250-60M и инвертор Fronius IG 60HV

13.10.2011г.
ПиВи Енерджи извършва слънчево енергиен одит за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312).

12.10.2011г.
На 18.10.2011 г. ДКЕВР ще проведе обществено обсъждане за утвърждаване на цени на електрическата енергия произведена от ВЕИ, при които част от инвестицията за изграждането на енергийния обект е от национална или европейска схема за подпомагане.

10.10.2011г.
ПиВи Енерджи разработва проекти за кандидатстване по програмите за развитие на селските райони (мярка 311, мярка 312). Предлага консултации по всички етапи в кандидатстването и усвояването на средства от европейските фондове.

09.09.2011г.
ПиВи Енерджи ЕООД въведе в експлоатация малка фотоволтаична инсталация, централа, на фасада на съществуваща жилищна сграда.

20.06.2011г.
ДКЕВР прие новите цени за енергията от възобновяеми източници( Решение Ц-18 от 20.06.2011г.)

02.05.2011г.
Народното събрание прие новият закон за енергията от възобновяеми източници

Фотоволтаични системи

Фотоволтаични покривни и фасадни инсталации (системи, електроцентрали)

Фотоволтаични фасадни електро инсталации
(малки домашни системи (електроцентрали) за ток от слънцето)

фотоволтаични фасадни електро инсталации ( електроцентрали ) 5kWp,фотоволтаични електро инсталации ( електроцентрали ) 5kWp, фотосоларни фасадни електро инсталации ( електроцентрали ) 5kWp, фасадни фотоволтаични електро инсталации 5kWp, фасадни фотосоларни електро инсталации 5kWp, фасадни фотоволтаични електро централи 5kWp, фотосоларни инвертори Фрониус Fronius, слънчеви инвертори Фрониус Fronius, соларни инвертори Фрониус Fronius, Solar inverters Фрониус Fronius, PV inverters Фрониус Fronius, Fronius IG Plus 120, Fronius IG Plus 150, Fronius IG Plus Фотоволтаична централа на фасада

Фотоволтаичната електро инсталация (система) е изградена на фасадата на съществуваща жилищна сграда. Конструкцията на фотоволтаичната инсталация (система) е конзолна с регулируем ъгъл на наклона от 0 до 50 градуса. Мощността на фотоволтаичната инсталация (централа) е 2,8 kWp. Изградена е от 10 фотоволтаични модули STP 280 с мощност 280Wp всеки, и с инвертор Sunny boy 2500. Фотоволтаичната централа (система) на фасадата е включена към мрежа "Ниско напрежение" на електро разпределителното предприятие и има сключен договор за продажба на произведената възобновяема енергия на "ЧЕЗ Електро България" АД. Подобна фотосоларна система може да бъде изградена и във вариант "домашна автономна система за ток" със слънчеви панели, хибриден автономен инвертор (диспечер) и батерии. Тази домашна фотосоларна система може да работи при наличие на електрическа мрежа от ЕРП, а също и без мрежа. Може да бъдете абсолютно независими от енерго разпределителното предприятие. Фотоволтаичните системи от "островен" тип са подходящи за места, където няма налична електрическа мрежа, но и в населени места с мрежа , където искате да сте независими.


Фотоволтаични покривни електро инсталации
( електроцентрали )

фотоволтаични покривни електро инсталации 5kWp( електроцентрали ), фотосоларни покривни електро инсталации 5kWp( електроцентрали ), Покривни, електроцентрали 5kWp, електроцентрала 5kWp, покривни инсталации 5kWp, покривни фотоволтаични електроцентрали 5kWp, покривни фотосоларни електро инсталации 5kWp, фотосоларни инвертори Фрониус Fronius 5kWp, слънчеви инвертори Фрониус Fronius 5kWp, соларни инвертори Фрониус Fronius, Solar inverters Фрониус Fronius, PV inverters Фрониус Fronius, Fronius IG Plus 120, Fronius IG Plus 150, Fronius IG Plus Фотоволтаична централа на покрив Фотоволтаичната електро инсталация (система) е изградена върху съществуващ навес към съществуваща жилищна сграда. Конструкцията, върху която е поставена фотоволтаичната инсталация (система) е дървена с наклон от 18 градуса. Мощността на фотоволтаичната централа (инсталация) е 5 kWp. Изградена е от 20 фотоволтаични модули (слънчеви панели) CSUN 250W моно кристални с мощност 250 Wp всеки панел, и с фотоволтаичен инвертор Fronius IG 60 HV. Фотоволтаичната централа (система) върху навес е включена към мрежа "Ниско напрежение" на електро разпределителното предприятие. Фотоволтаична централа на покрив
нагоре